Regulamin przyznawania patronatów przez Polskie Radio Rzeszów S.A. wydarzeniom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim.

Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna zwane dalej „Radiem” dopuszcza możliwość przyznawania patronatów wydarzeniom (należy przez to rozumieć również imprezy oraz przedsięwzięcia) o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie pozytywnych wartości o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym (ogólnopolskim)
i międzynarodowym. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

§ 1

 1. Podmiot ubiegający się o patronat (zwany dalej „Organizatorem”) składa „Wniosek o przyznanie patronatu wydarzeniu przez Polskie Radio Rzeszów S.A.” wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu (formularz ww. wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej Radia) do siedziby Radia w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 3 (do działu Promocji i Marketingu Radia), lub przesyła wniosek, o którym mowa wyżej, pod adres: Polskie Radio Rzeszów S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów drogą pocztową albo e-mailem pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku wydarzeń muzycznych) nie później niż miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia.
 2. Wniosek o patronat danego wydarzenia powinien zawierać:
  • w punkcie 1: nazwę Organizatora, adres (ulica, numer, kod, miejscowość, województwo), telefon, adres e-mail, oraz imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail osoby do kontaktu;
  • w punkcie 2: nazwę wydarzenia;
  • w punkcie 3: miejsce realizacji wydarzenia;
  • w punkcie 4: termin realizacji wydarzenia;
  • w punkcie 5: cele wydarzenia;
  • w punkcie 6: wskazanie zasięgu wydarzenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego symbolu (×) przy określeniach: lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy;
  • w punkcie 7: krótki opis wydarzenia;
  • w punkcie 8: informację, do kogo wydarzenie jest kierowane oraz planowaną liczbę uczestników;
  • w punkcie 9: należy zaznaczyć odpowiedni symbol (×) przy „tak” lub „nie”.
   W przypadku zaznaczenia „tak”, należy wpisać orientacyjny koszt;
  • w punkcie 10: zaznaczyć odpowiedni symbol (×) przy „tak” lub „nie”;
  • w punkcie 11: należy zaznaczyć odpowiedni symbol (×) przy „tak” lub „nie”. W przypadku zaznaczenia „tak”, należy wpisać nazwy innych mediów, do których wystąpiono o przyznanie patronatu wydarzeniu;
  • w punkcie 12: należy wskazać załączniki do wniosku.

§ 2

Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia przez Radio jest kompletne wypełnienie przez Organizatora wszystkich rubryk formularza wniosku danymi, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Odmowa przyjęcia wniosku do rozpatrzenia z powodu jego niekompletności nie wymaga uzasadnienia i na taką odmowę nie przysługuje środek odwoławczy.

§ 4

 1. Radio w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia podejmuje decyzję o objęciu patronatem, bądź decyzję o odmowie objęcia patronatem wydarzenia i przesyła Organizatorowi informację o podjętej decyzji e-mailem.
 2. Radio ma prawo odmówić objęcia patronatem wydarzenia bez podania przyczyny.
 3. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem danego wydarzenia, jak również od decyzji określającej warunki patronatu przez Radio, Organizatorowi nie przysługuje odwołanie.

§ 5

Patronat przyznany przez Radio może przybrać formę patronatu medialnego lub partnerstwa medialnego. Radio decyduje o formie udzielonego patronatu. Decyzja dotycząca formy patronatu nie wymaga uzasadnienia i na taką decyzję nie przysługuje środek odwoławczy.

§ 6

Organizator nieodpłatnie wyraża zgodę na prowadzenie przez Radio działań promocyjnych w ramach wydarzenia, któremu został przyznany patronat na koszt Radia, których zakres zostanie uzgodniony z Organizatorem.

§ 7

W przypadku pobrania materiałów promocyjnych Radia w związku z przyznanym patronatem (rollup, banner, balon, flaga, itp.), Organizator zobowiązuje się, do dostarczenia pobranych ww. materiałów w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia wydarzenia do siedziby Radia.

§ 8

Objęcie przez Radio patronatem wydarzenia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub/i organizacyjnego przez Radio.

§ 9

Ewentualne sprawy sporne związane z przyznawaniem patronatów, rozstrzygać będzie Zarząd Radia.

§ 10

W przypadku przyznania przez Radio patronatu wydarzeniu w ramach wymiany świadczeń, szczegółowe warunki wymiany tych świadczeń będą określane w pisemnej umowie zawartej przez Radio z Organizatorem.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj