Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ).

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A. lub Radio), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego Radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości konkursu.
 2. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A.

§ 3

Termin Konkursu

 1. Konkurs realizowany jest na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w każdy piątek od 4 września 2020 r. do 27.11.2020 r. .
 2. Ogłoszenie wyników odbywa się na bieżąco w danym dniu.

§ 4

Cele Konkursów

 1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym oraz informowanie słuchaczy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

§ 5

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet i aplikację z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl .
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród 

 1. Konkurs zorganizowany zostanie na antenie Polskiego Radia Rzeszów w każdy piątek od 4 września do 27 listopada. W przypadku niemożności zorganizowania konkursu w piątek z przyczyn programowych lub innych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia emisji konkursu z piątku na inny dzień tygodnia informując o tym sponsora konkursu, czyli Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony telefonicznie.
  W każdy piątek miedzy godziną 13.00, a 15.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się informacja o konkursie. Prowadzący zada pytanie konkursowe i poda numer telefonu, pod który należy zadzwonić.
  Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i odpowie poprawnie na pytanie otrzyma nagrodę.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 7

Nagrody i odbiór nagród

 1. Nagrodami w konkursie są m.in.: dyski twarde 1 TB, głośniki bluetooth, pendrivy, i inne gadżety z logo Powszechnego Spisu Rolnego.
 2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 3. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 2000 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.  
 4. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Sponsorem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie , ul. Jana III Sobieskiego 10. 35-959 Rzeszów

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.
 7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

 1. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl. 

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj