Konkurs Plastyczny pt."Lipa św. Jana Nepomucena drzewem Europy 2021"
plakat organizatora

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pt.

 „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin [Regulaminhttps://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq">art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy:

  I. Administrator danych osobowych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody, z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 37.

  II. Inspektor Ochrony Danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie na adres siedziby Administratora.

  III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

  Dane przetwarzane wyłącznie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą – art. 6. Ust. 1 lit. a RODO.

  IV. Odbiorcy danych osobowych

  Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań i celów określonych w ustawach.

  V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

  VI. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy wielkiej drzewem Europy 2021” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

  VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych orazkonsekwencjach niepodania danych osobowych.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne i konieczne do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  • 5. 

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/, https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl, https://lop-podkarpackie.pl/, https://www.radomyslwielki.pl/ 

  2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w  terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.

  3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

  6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj